top of page

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

DEEL I. ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid.

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze offertes en overeenkomsten. Zij worden geacht integraal deel uit te maken van de desbetreffende offerte en overeenkomst. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden.

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden.

1.3. De algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de klant zijn niet aan de verkoper tegenstelbaar en maken geen onderdeel uit van de overeenkomst.

Artikel 2. Offertes

2.1. De offertes blijven geldig gedurende de periode zoals vermeld op de respectievelijke offerte. De overeenkomst komt pas geldig tot stand nadat de klant de offerte ondertekend heeft bezorgd aan de verkoper of de bestelling conform de offerte schriftelijk heeft bevestigd. Indien de prijzen of te bestellen hoeveelheden wijzigen en zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, heeft de verkoper het recht haar prijzen aan te passen.

2.2. Tenzij de klant een consument is, is de verkoper slechts gebonden tot een overeenkomst gesloten door een tussenpersoon zoals handelsvertegenwoordiger, handelsagent, etc., nadat de verkoper deze overeenkomst expliciet en schriftelijk bevestigd heeft aan de klant. De klant gaat akkoord met de inhoud van de bevestiging van de vekoper, indien hij niet binnen de vier dagen schriftelijk zijn eventuele opmerkingen aan de verkoper heeft doen kennen.

 

Artikel 3. Prijzen

3.1. De prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief het toepasselijke btw-tarief. Het toepasselijke btw-tarief en verschuldigde btw-bedrag wordt apart vermeld. De verkoper maakt voorbehoud voor schrijf- en drukfouten in de opgegeven prijzen.

3.2. Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de alsdan geldende prijzen van materialen en diensten en de alsdan door de klant opgegeven vermoedelijke hoeveelheden of bouwplannen. Bij aanpassing van de opgegeven vermoedelijke hoeveelheden of bouwplannen heeft de verkoper het recht de aanbiedingen en offertes aan te passen, hetzij de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het foutief of verkeerd opgeven van hoeveelheden door de klant.

 

3.3. Alle belastingen, van welke aard ook, die de werken, goederen of hun vervoer belasten, met inbegrip van de nieuwe belastingen die zouden worden ingesteld of van toepassing worden na de offertedatum of tijdens de overeenkomst, alsmede wijzigingen in het tarief van de BTW, zijn ten laste van de klant.

Artikel 4. Leveringstermijnen

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of tenzij de klant een consument is, zijn de in de bestelbonnen, orderbevestigingen of overeenkomsten vermelde leveringstermijnen indicatief en geeft de verkoper daaromtrent geen enkele garantie.

4.2. Zelfs in geval een vaste leverings- of uitvoeringstermijn werd overeengekomen, kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden wegens overschrijding van de termijn, indien deze overschrijding te wijten is aan overmacht of gelijk welke oorzaak buiten de controle van de verkoper. In geval van overmacht zal de termijn niet alleen met een evenredige duur worden verlengd, maar tevens met een redelijke termijn, rekening houdende met de verbintenissen die de verkoper tegenover derden is aangegaan.

4.3. Worden onder meer uitdrukkelijk als overmacht aanzien: vorst, brand, natuurrampen, pandemie, rellen, schaarste aan vervoermiddelen, onderbreking van het vervoer, vertraging bij levering door een leverancier, staking, lock-out, diefstal, oorlog, maatregelen afgekondigd door de overheden die de levering onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan zoals op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst het geval was, alsmede alle andere oorzaken waardoor de bevoorrading buiten de wil van de verkoper zou worden gestoord.

Artikel 5. Leveringen en risico-overdracht

5.1. De verkoper levert de bestelde goederen of producten op verzoek van de klant en op de plaats zoals opgegeven door de klant. Indien goederen opnieuw geleverd dienen te worden omwille van een fout leveringsadres opgegeven door de klant of omwille van enige andere reden die te wijten is aan de klant, zullen de leveringskosten opnieuw aangerekend worden aan de klant. Indien de klant specifieke vervoerswensen heeft, zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. 

5.2. De goederen worden steeds voor rekening en op risico van de klant vervoerd, zelfs indien de prijs is vastgesteld franco bestemming. Indien de klant zelf het vervoer van de goederen verzorgt, zal hij zelf toezien op het toelaatbaar gewicht en de toelaatbare afmetingen van de lading.

5.3. De levering omvat hetgeen vermeld staat op de bestelbon, al behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling in gedeelten af te leveren. Al hetgeen niet vermeld wordt op de bestelbon of de aanvaarde offerte en wordt besteld door de klant, maakt het voorwerp uit van een facturatie aan een specifieke meerprijs.

5.4. De klant verbindt zich ertoe om een veilige toegang tot de werf, magazijn of andere leveringsplaats te voorzien. De verkoper is maar gehouden tot levering op de aangewezen leveringsplaats, voor zover de losplaats veilig en op normale wijze met de beladen vrachtwagen kan worden bereikt. Tevens moet de ondergrond voldoende stabiel zijn om bij het gebeurlijke gebruik van de laadkraan de druk van de steunpoten te dragen. Indien dit niet mogelijk blijkt, is de verkoper gehouden zo dicht mogelijk bij de aangewezen plaats van levering waar hij met zijn vervoermiddel veilig kan geraken, naast het vervoermiddel te lossen. In dit geval vertoeven de goederen op risico van de klant op de plaats waar zij gelost werden.

5.5. De klant is aansprakelijk voor beschadigingen aan de vervoersmiddelen van de verkoper ten gevolge van ongevallen op de werf. In geval van twijfel over de veiligheid van een levering op de werf kan de klant de chauffeur verzoeken de werf of aangewezen leveringsplaats op zijn risico op te rijden en te lossen. Daartoe zal de chauffeur de klant vragen de achterzijde van de verzendnota te ondertekenen in het daartoe bestemde vak waardoor de klant bevestigt dat hij de chauffeur de opdracht heeft gegeven de werf op zijn risico op te rijden.

5.6. De klant dient verder te beschikken over alle vereiste vergunningen alsook voor de vereiste signalisatie te zorgen bij de levering (niet-limitatief, bijvoorbeeld tot het afzetten van de straat, openbare parkeerplaatsen, het voetpad of en deel ervan). Leveringen in of waarbij door zones of stadsdelen dient te worden gereden dewelke onder een bijzondere plaatselijke regelgeving vallen (niet-limitatief, bijvoorbeeld Lage Emissie Zones “LEZ”, autovrije zones tijdens markten) kunnen onderhevig zijn aan door de verkoper opgelegde bijkomende voorwaarden voor het uitvoeren ervan.

5.7. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zal de klant op de leveringsdatum ook de nodige arbeidskrachten en het nodige materieel ter beschikking stellen om onmiddellijk na aankomst van de goederen een snelle lossing te verzekeren. Indien de klant in gebreke blijft zulks te doen, zal de verkoper de hieruit voortvloeiende bijkomende kosten in rekening brengen.

5.8. De controle over de geleverde hoeveelheden zal tegensprekelijk bij de aankomst geschieden met de chauffeur of met de vervoerder. Een aannemer of diens personeel, een ploeg- of projectverantwoordelijke van de klant kan rechtsgeldig een afleverbon tekenen en verbindt de klant. Indien er niemand op de werf aanwezig is op moment van de levering, wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, geacht dat de afleverbon overeenstemt met de werkelijkheid.

5.9. Indien materialen worden geleverd, gebeurt dit steeds op het risico van de klant. Eventuele schade die hieruit voortvloeit is ten laste van de klant en niet verhaalbaar op de verkoper, behoudens aangetoonde zware fouten van de chauffeur van de verkoper.

5.10. Waarborgpalletten worden enkel gecrediteerd bij teruggave door de klant binnen zes maanden na levering en dit in goede staat. Andere verpakkingen waarvan de waarde afzonderlijk in rekening wordt  gebracht, worden enkel gecrediteerd wanneer zij binnen de 30 dagen na levering in goede staat worden teruggegeven.

5.11. Geleverde goederen worden niet teruggenomen. Wanneer de verkoper in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden zou toestemmen geleverde goederen terug te nemen, geschiedt de terugname aan 80% van de gefactureerde prijs omwille van de kosten tot terugname, en geldt de terugname enkel voor de betrokken goederen zonder dat dit enige rechten creëert voor andere bestellingen van de klant.

Artikel 6.  Klachten en protest

6.1. Eventuele klachten omtrent de geleverde hoeveelheden dienen op straffe van verval op de dag van de levering te geschieden. Enige andere klachten dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na levering of afhaling per aangetekend schrijven met opgave van alle klachten te worden gemeld aan de verkoper. Behalve in geval van verborgen gebrek, geldt de verwerking of incorporatie van geleverde materialen als een aanvaarding van enig zichtbaar gebrek.

6.2. De geleverde goederen die het voorwerp van een klacht uitmaken, moeten door de klant onaangeroerd bewaard worden in de staat waarin ze zich bevonden op het ogenblik van levering of afhaling totdat de verkoper de gegrondheid van de klacht heeft kunnen onderzoeken. Gedurende het onderzoek van de klacht door de verkoper, zal de klant de goederen op zulke wijze opslaan of bewaren dat verdere beschadiging of vernieling wordt verhinderd, bij gebreke waaraan de klacht wordt afgewezen.

Artikel 7.  Betalingsvoorwaarden

7.1. Tenzij ander schriftelijk gemeld, heeft de verkoper het recht de bestelde goederen of werken te factureren naar gelang de levering of uitvoering ervan en een voorschot van hoogstens 30% aan te rekenen. Tenzij anders schriftelijk gemeld of overeengekomen, zijn de facturen van de verkoper contant te betalen op de zetel van de verkoper.

 

7.2.  Bij gebreke aan volledige betaling op de vervaldag van  de factuur, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest op het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand, te rekenen vanaf de voorziene vervaldag, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimumschadevergoeding van 100,00 EUR, onverminderd het recht van de klant om een gelijkwaardige schadevergoeding te vorderen in het geval de verkoper in gebreke is én voor zover de klant een consument is.

 

7.3. De niet-betaling heeft tot gevolg dat alle overige openstaande vorderingen van de verkoper onmiddellijk opeisbaar worden en dat alle door de verkoper verleende kortingen en betalingsfaciliteiten komen te vervallen.

7.4. Klachten inzake de facturatie moeten op straffe van verval binnen de 8 dagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven met opgave van alle klachten worden gemeld aan de verkoper.

Artikel 8. Schorsing, annulering en verbreking

8.1. De verkoper heeft, in geval van wanbetaling, ongedekte cheque, faillissement, gerechtelijke organisatie, kennelijk onvermogen of aanstelling van een bewindvoerder van de klant, het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de bestaande overeenkomst(en) te schorsen, hetzij deze overeenkomst(en) als ontbonden te beschouwen lastens de klant, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een schadevergoeding voor de klant. De verkoper behoudt zich in geval van wanbetaling het recht voor om ten allen tijde zekerheden te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de klant waarborgen, bij gebreke waaraan de verkoper de schorsing van de overeenkomst(en) kan handhaven, hetzij de overeenkomst(en) (buiten)gerechtelijk kan ontbinden lastens de klant.

8.2. In geval de klant de bestelling van de goederen of werken annuleert of ingeval de overeenkomst met de verkoper wordt ontbonden lastens de klant, is de klant een schadevergoeding verschuldigd van alle kosten en uitgaven gedaan door de verkoper, vermeerderd met een schadevergoeding van de gederfde winst die forfaitair wordt begroot op 30% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de verkoper de werkelijk geleden schade te verhalen op de klant. In geval de overeenkomst omwille van een contractuele wanprestatie van de verkoper wordt verbroken én de klant een consument is, zal de verkoper een gelijkwaardige schadevergoeding verschuldigd zijn.

8.3. Indien de klant goederen heeft besteld bij de verkoper om deze af te halen, doch nalaat de goederen af te halen binnen de 14 dagen na verzending van een aanmaning tot afhaling, heeft de verkoper het recht de bestelling of overeenkomst te aanzien als geannuleerd door de klant. Hetzelfde geldt indien de klant de aflevering van de goederen heeft besteld, doch nalaat de levering mogelijk te maken binnen de 14 dagen na verzending van een aanmaning tot levering door de verkoper.

Artikel 9. Waarborgen en garanties

9.1. Voor zover de klant een consument is en voor zover de overeenkomst met de verkoper een koopverkoopovereenkomst betreft, geldt voor de door de verkoper geleverde goederen de wettelijke waarborg zoals bepaald in art. 1649bis tot 1649nonies Oud B.W.

9.2. Op de geleverde materialen en producten gelden de garanties van de fabrikant/leverancier in kwestie. De garanties van de verkoper dragen op dat punt niet verder dan die van de fabrikant/leverancier in kwestie.

 

9.3. De klant aanvaardt dat afmetingen en afwijkingen inzake kleur, maatvoering en textuur van de goederen een normale afwijking van ongeveer 3% mogen vertonen, hetzij in vergelijking met de monsters, hetzij van de ene levering tot de andere, alsook dat de opgegeven gewichten als louter indicatief worden verstrekt.

 

9.4. Bij bestelling van producten in natuursteen neemt de klant alle risico’s op zich en verklaart hij uitdrukkelijk voldoende de staat, hoedanigheid, kenmerken en kwaliteiten evenals de gebreken ervan te kennen en ontslaat hij de verkoper van enige aansprakelijkheid hieromtrent, zo ook, tenzij de klant een consument is, voor enige verborgen gebreken. Aangezien de staalpanelen onmogelijk alle kleurschakeringen van de natuursteen kunnen weergeven, kunnen deze dan ook enkel als type-referentie worden beschouwd. Bovendien kan geen enkele klacht worden aanvaard over onregelmatigheden met betrekking tot kleurschakeringen, aders, schilfers, kalkuitslag, mineralen e.d. De klant dient voor het plaatsen van de materialen de keuze, de tonaliteit en het kaliber te controleren.

 

9.5. Bij bestelling van verglaasde tegels en producten aanvaardt de klant dat de weerstand aan slijtage van het email afhangt van de natuur van het email, de gebruiksintensiteit, (bijtende) reinigingsproducten, bescherming gedurende voltooiingswerken, alsook dat de glanzende laag van verglaasde producten bij ingebruikname hun initieel uitzicht kunnen verliezen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid    

           

10.1. De verkoper is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten in catalogi, voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en voor niet-voorzienbare en redelijkerwijs niet-controleerbare slechte kwaliteit van producten.

10.2. Behoudens in geval de klant een consument is én schade heeft geleden door overlijden of lichamelijk letsel, is de verkoper uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het gefactureerde bedrag voor de bestelde goederen of werken.

Artikel 11. Overmacht

11.1. Indien de verkoper door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij, naast het recht de uitvoering hiervan op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie, gerechtigd de overeenkomst voor het door overmacht getroffen gedeelte geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien de overmachtssituatie de uitvoering binnen een redelijke termijn verhindert.

11.2. Overmacht, zoals in art. 11.1 bedoeld, bestaat onder meer indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van de verkoper, zoals onder meer staking en bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagname, defect aan machines, gebrek aan grondstoffen, materialen, hulpstoffen en/of energie, vertraagde of uitblijven van levering door leveranciers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen, ongevallen, etc. Voorts wordt onder overmacht in ieder geval verstaan epidemieën, mobilisatie, natuurrampen en weer- en vorstverlet.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. De geleverde goederen blijven, zelfs bij verwerking, vermenging of incorporatie de eigendom van de verkoper en dit tot volledige betaling van de prijs, zowel in hoofdsom, interesten als kosten dan wel tot vervullingen van alle verplichtingen uit de koopovereenkomst. Het is de klant verboden om de geleverde goederen door te verkopen, deze in pand te geven of de vordering erop te cederen vooraleer de koopprijs volledig is betaald.

DEEL II.  BIJKOMENDE ALGEMENE VOORWAARDEN  VOOR AANNEMING

Artikel 16.  Toepasselijkheid

16.1.  Onderhavige bijkomende algemene voorwaarden, opgenomen onder artikel 16 e.v., zijn tevens van toepassing indien de offerte of overeenkomst betrekking heeft op aannemingswerken, al dan niet in combinatie met de levering van goederen.

16.2. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen bovenvermelde algemene voorwaarden en onderhavige bijkomende algemene voorwaarden, hebben onderhavige bijkomende algemene voorwaarden voorrang.

Artikel 17. Uitvoering werken

17.1. Voor zover de bestelde werken zulks vereisen, zal de klant de aannemer alle nuttige informatie voor uitvoering van de werken verschaffen, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van leidingen, kabels, edm.

17.2. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, dient de klant minstens 10 werkdagen op voorhand te melden aan de aannemer dat de bestelde werken kunnen aangevat worden. Wanneer de geplande uitvoering van de werken niet of niet ononderbroken kan doorgaan door toedoen van de klant, is de klant gehouden de rechtstreekse en onrechtstreekse schade die de aannemer daardoor lijdt, te vergoeden en wordt enige uitvoeringstermijn in hoofde van de aannemer in dezelfde mate verlengd.  

17.3. Voor zover deze niet schriftelijk werden besteld bij de aannemer, dient de klant eventuele hulptuigen voor plaatsing of levering van goederen, zoals kranen, liften, edm., te voorzien op de werf. De klant voorziet op eigen kosten elektriciteit, verlichting en water op de werf, alsook voldoende beveiliging voor opslag van materialen en gereedschap van de aannemer.

Artikel 18. Waarborgsom

Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, heeft de klant niet het recht een waarborgsom in te houden op de facturen van de aannemer.

Artikel 19. Gebreken

19.1. Wanneer de uitgevoerde werken een zichtbaar gebrek vertonen of niet overeenstemmen met hetgeen was besteld, dient de klant dit op straffe van aanvaarding binnen de 8 dagen na oplevering van de werken per aangetekend schrijven te melden aan de aannemer. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, vindt de oplevering van de werken plaats op het ogenblik van beëindiging van de werken door de aannemer. De ingebruikname van de werken wordt onherroepelijk aanzien als aanvaarding.

19.2. Lichte verborgen gebreken dienen binnen de maand na de ontdekking ervan en uiterlijk binnen de zes maanden na de oplevering van de werken per aangetekend schrijven te worden gemeld aan de aannemer op straffe van aanvaarding. De tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer is enkel van toepassing in gevallen zoals bepaald in art. 1792 Oud B.W. In geval de klant tijdig enige gebreken aan de uitgevoerde werken meldt aan de aannemer, heeft de aannemer het recht om hetzij de gebreken te herstellen zodat de werken conform de bestelling worden afgewerkt, hetzij hiervoor een passende schadevergoeding te betalen.

19.3. De aannemer is niet gehouden te herstellen of te vergoeden ingeval de werken werden beschadigd door (i) het verkeerde gebruik of verkeerde behandeling van geleverde goederen of werken, (ii) de nalatigheid of opzettelijke fout van de klant of een derde, (iii) door natuurelementen en externe oorzaken, zoals brand, overstroming, bliksem, aardbeving, vorst- en vochtschade.

bottom of page