top of page

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Alle facturen zijn contant betaalbaar behoudens anders overeengekomen.
2. Facturen die onbetaald bleven op de overeengekomen betalingsdatum, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op van 10 % per jaar, en dit vanaf de factuurdatum. Eveneens is – van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling – een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het openstaande saldo met een minimum van 75,00 euro. Deze verhoging geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
Wanneer BVBA MATTHEEUSSEN L. zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
3. Om geldig te zijn dienen klachten ons bij aangetekende brief toe te komen binnen de 8 dagen na datum van levering. Na het verstrijken van deze termijn zijn zij niet meer ontvankelijk. Het gebruik van de geleverde goederen, zelfs ten dele, staat van rechtswege gelijk met de aanvaarding van de levering in haar geheel.
4. De leveringstermijnen zijn slechts ter aanduiding gegeven. Een vertraging bij de levering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.
5. De aanvaarding van de goederen gebeurt op het ogenblik van de levering. Het lossen der materialen en goederen geschiedt steeds aan de voet van de vrachtwagens op de openbare weg. Bij opdracht van de opdrachtgever de openbare weg te verlaten is alle schade, na het verlaten van de openbare weg door voornoemd voertuig aangebracht, ten laste van de opdrachtgever.
6. Ingeval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal de BVBA MATTHEEUSSEN L gerechtigd zijn aan de in uitvoering zijnde contracten en/of opdrachten, te verzaken, onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder dat hem hiervoor enige vergoeding voor wat dan ook kan worden aangerekend. De nog niet vervallen facturen worden eveneens opeisbaar.
7. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. BVBA MATTHEEUSSEN L. is niet verantwoordelijk zo de kopers het bij haar aangekochte materiaal bewerken of het materiaal gebruikt wordt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is en wanneer het onoordeelkundig geplaatst en/of gebruikt wordt. Voor de geleverde zaken waarvan BVBA MATTHEEUSSEN L. niet fabrikant is, is BVBA MATTHEEUSSEN L. niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken doch enkel de fabrikant. In geval van schade zal BVBA MATTHEEUSSEN L., op schriftelijk verzoek van de koper, de identiteit van de fabrikant bekend maken.
8. Op materialen van loten, tweede keuze of handelskeus worden geen klachten aanvaard en geen garantie gegeven noch van de fabriek noch van BVBA MATTHEEUSSEN L.
9. Eigendomsoverdracht van de goederen vindt, bij afwijking van artikel 1583 van het B.W., slechts plaats na de volledige betaling van hoofdsom en intresten. De risico’s zijn echter ten laste van de koper vanaf het sluiten van de overeenkomst. Bij niet-betaling kunnen wij tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving 8 dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven onverminderd het recht om terugbetaling van de gedane kosten en vergoeding van de geleden schade te eisen. Indien de koper haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is BVBA MATTHEEUSSEN L. gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of bij derden die de zaak voor de koper onder zich houden, op te halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
10. Alle gevallen van overmacht, zoals brand, lock-out, werkstakingen, oorlog, epidemieën enzovoort dit niet beperkend opgesomd en geldend zowel voor onze eigen fabrieken en magazijnen als voor deze van onze leveranciers, ontlast BVBA MATTHEEUSSEN L. van haar verantwoordelijkheid ter niet uitvoering van haar verbintenissen.
11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een consument is worden alle betwistingen voortvloeiend uit deze overeenkomst beslecht door de rechtbank van de woonplaats van de consument of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst werd uitgevoerd. In de andere gevallen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, Afdeling Antwerpen bevoegd en dit niettegenstaande elk strijdig beding.
12. Elke overeenkomst is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De aankoopvoorwaarden van een koper verbinden ons niet, zelfs niet wanneer wij er niet uitdrukkelijk tegen geprotesteerd hebben. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

bottom of page